Algemene Voorwaarden Van Dakvoordeelshop


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
4. Klant: elke afnemer van de ondernemer ongeacht zijn of haar juridisch statuut (met inbegrip van maar niet beperkt tot consumenten, natuurlijke personen-ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen, enzovoorts)
5. Dag: kalenderdag;
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
11. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande ondernemingen: (mede handelend onder de naam/namen Covermaster, Dakvoordeelshop en alle hiermee verbonden ondernemingen waarmee de klant een overeenkomst afsluit). Deze ondernemingen worden in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als de “ondernemer”.)

Covermaster B.V.
Lange Biesakkersweg 1-3
3281 NA  NUMANSDORP (NL)
Telefoonnummer: +31(0)78 3031670
Email: info@covermaster.nl
BTW nummer: NL8619.30.976.B.01
KvK nummer: 81102364
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Zon- en feestdagen gesloten.


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen verkoopovereenkomst tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Materiële vergissingen, afwijkingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het dat de aanvaarding door de klant de ondernemer bereikt.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. De ondernemer is steeds gerechtigd om aan de uitvoering van zijn verbintenissen bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Met het aanvaarden van de overeenkomst stemt de klant ermee in dat zijn order- en klantgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De ondernemer zal deze persoonsgegevens niet openbaar maken. Wanneer de klant hiermee niet instemt dan dient de klant dit per email door te geven op mailadres: info@covermaster.nl.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten via een overeenkomst op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen over een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dan de koop is gesloten of vanaf de dag na ontvangst / aflevering van het product bij de consument.
2. Na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 6.1) is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.
3. Wanneer de aankoop na de van toepassing zijnde periode wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
5. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.
6. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B)


Artikel 7 – Kosten bij herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Covermaster B.V te vergoeden. Dat geldt ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De consument kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:
a. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
b. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
c. een persoonlijk karakter hebben;
d. van persoonlijke aard zijn;
e. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
g. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
h. niet meer compleet zijn;
i. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
j. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.


Artikel 9 - De prijs
1. Alle prijzen zijn steeds in EURO vermeld, tenzij anders aangegeven.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of bijzondere omstandigheden die zulk een prijsverhoging kunnen verantwoorden.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
6. Eventuele prijsgaranties vervallen na plaatsing van de opdracht, er worden achteraf geen laagste prijsgarantie kortingen meer verleend c.q. verrekend.


Artikel 10 - Garantie
1. Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers en producenten gestelde garantiebepalingen. Op het product dakleer en montage van dakleer is geen garantie van toepassing. Gevolgen van de werking vallen niet onder enige garantieregelingen. Indien deze producten niet juist zijn behandeld vervalt de garantie op het product. Gevolgen van natuurlijke verzakkingen en inklinken van de ondergrond vallen niet onder enige garantieregeling. Schade of gebreken als gevolg van natuur(geweld) vallen niet onder enige garantieregelingen.
2. De door ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
3. De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
12. De garantiestelling op de door de ondernemer verkochte goederen aan consumenten gaat in elk geval nooit verder dan twee jaar te rekenen vanaf het moment dat de consument fysiek in het bezit komt van de verkochte goederen. De garantieregeling geldt enkel voor consumenten, zakelijke klanten worden uitgesloten. Om beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen steeds te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de consument de ondernemer zo snel als mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie (ook gedurende de hiervoor genoemde meldtermijn) is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
13. Voor zakelijk klanten geldt de garantieregeling overeenkomstig hetgeen wordt uiteengezet in artikel 10.1. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet gemeld werden binnen een termijn van 2 dagen na levering van de verkochte goederen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen danwel te leveren.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor het door de ondernemer gekozen vrachtverkeer.
6. Eventuele manco’s of schade bij levering, al of niet door het gevolg van transport of productie, worden zo spoedig mogelijk alsnog goed geleverd. Hierin kan ondernemer afhankelijk zijn van derden en is het mogelijk dat er een levertijd aan de nalevering verbonden zit. Op generlei wijze kan dit een aanleiding zijn om de order te annuleren of ondernemer voor (gevolg)kosten aansprakelijk te stellen.
7. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.


Artikel 12 - Montagevoorwaarden
Wanneer ondernemer de montage verricht, dienen onderstaande zaken door klant te worden in acht genomen, dan wel te worden opgevolgd:
a. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
b. De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas en geschikt zijn;
c. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen;
d. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken;
e. Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het niet hebben van de juiste vergunningen komen nooit voor rekening van ondernemer, maar ten allen tijde voor rekening van de klant;
f. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de klant;


Artikel 13 – Betaling
1. De ondernemer blijft eigenaar van de bestelde goederen (voorwerpen van de overeenkomst met de klant) tot het moment de klant zijn betaalverplichtingen onder de overeenkomst volledig heeft voldaan.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aflevering per pin of contant aan de chauffeur die de aflevering in opdracht van de ondernemer verzorgt. Bankcheques worden niet geaccepteerd.
3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag maximaal een aanbetaling van 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de ondernemer beschikt, is de consument ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van de maximaal wettelijk toegestane rente per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van het maximaal toegestane bedrag, met een minimum van 85 euro per factuur. De ondernemer is steeds gerechtigd om bijkomende schade te bewijzen.


Artikel 14 – Annulering
1. Annulering is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B)
2. Annulering voor consumenten is niet mogelijk bij producten die speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de klant (maat, kleur extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk).
3. Bij annulering van standaard producten wordt 30% van de verkoopprijs voor de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van de ondernemer om bijkomende schade te bewijzen.


Artikel 15 – Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
1. Opslaan en bewaren van gegevens
In het kader van de wet AVG worden de volgende gegevens door de ondernemer opgeslagen en bewaard.
a. Als de klant een bestelling plaatst, zijn van de klant naam, e-mailadres, telefoonnummers, (aflever)adres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Hiervoor genoemde gegevens worden door de ondernemer daarom opgeslagen en bewaard.
b. Om het winkelen bij de ondernemer zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat de ondernemer persoonlijke klantgegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van de ondernemersdiensten op. Hierdoor kan de ondernemer de website en nieuwsbrieven personaliseren en de klant titels aanbevelen die de klant mogelijk interessant vindt.
c. De ondernemer gebruikt de klantgegevens om de klant te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de klant hier niet langer prijs op stelt, kan de klant ons dat laten weten door een
e- mail te sturen naar klantenservice. (info@covermaster.nl)
d. Als de klant reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij van de klant de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt de ondernemer om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
2. Beveiliging van gegevens
a. Ondernemer neemt alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.
b. Op verzoek van de klant zullen klantgegevens worden vernietigd, mits er geen wettelijke bewaarplicht op rust.
c. Gegevens van de klant worden, behoudens haar uitdrukkelijke toestemming, niet doorgegeven aan derden. De klantgegevens kunnen echter, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, wel worden doorgegeven aan andere afdelingen, onderdelen of bedrijven van onze bedrijvengroep, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.
d. In het kader van cloudservices is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (binnen en buiten de EU). In dat geval zorgt de ondernemer ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.
3. Rechten voor inzien en/of verwijderen van gegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid haar rechten ter zake uit te oefenen en haar persoonsgegevens:
a. in te kijken
b. te laten verbeteren of beperken
c. te laten overdragen
d. of te laten verwijderen

Wanneer de klant van dit recht gebruikt wilt maken dient de klant contact op te nemen via info@covermaster.nl of per post via het hoofdkantoor. Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping dient de klant een bewijs te leveren van de klantidentiteit. Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kan de klant een klacht indienen bij de daartoe van overheidswege bepaalde autoriteit.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, zoals uiteengezet in deze bepaling.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (en uiterlijk binnen twee maanden), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 17 – Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
b. nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde zaken;
c. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
d. De ondernemer is tevens volstrekt niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, tenzij er van opzet sprake is. De totale financiële aansprakelijkheid van de ondernemer kan nooit meer bedragen dan de prijs die betaald werd onder de overeenkomst met de klant.


Artikel 18 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het recht van toepassing van het land waarin de winkel is gevestigd waar de aankoop is gedaan. De rechtbank in het land van aankoop waar de ondernemer is gevestigd is bevoegd om over alle geschillen te oordelen. Niettemin heeft de ondernemer het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.


Artikel 19 – Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Indien ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 20 – Disclaimer
De informatie in deze algemene voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. De ondernemer behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)
Gericht aan:
Covermaster B.V.
Lange Biesakkersweg 1-3
3281 NA  NUMANSDORP (NL)
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering
van de volgende
dienst herroep/herroepen (*) ………………………………………………………………
Besteld op /Ontvangen op (*)……………………………………………………………….
Klantnummer:……………………………………………………………………………………...
Ordernummer / factuurnummer (*)……………………………………………………..
Naam /Namen consument(en)………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Adres consument(en)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode consument(en)………………………………………………………………………
Woonplaats consument(en)………………………………………………………………….
Land consument(en)……………………………………………………………………………..
Datum …………………………………………
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend).……………………………………………………………………………………………
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
         

Sluiten